تدارکات

تدارکات2020-12-23T09:52:35+00:00

تآمین امنیت نهاد های تعلیمی وتحصیلی!

ژوئن 8th, 2021|

محافظین تصدی ملی محافظت عامه درکابل از یک تعداد مکاتب، پوهنتون ها ومؤسیسات تحصیلات عالی محافظت می نمایند. در اینده نیز مسؤلیت تامین امنیت تعدادی از پوهنتون های دولتی بر عهده محافظین مسلکی تصدی ملی

امنیت شرکت بین المللی اسکای

ژوئن 8th, 2021|

اسکای یک نهاد بین المللی به شمار میروند که درکابل موقعیت دادر و درعرصه بیمه خدمات خویش عرضه می نمایند. امنیت شرکت بین المللی اسکای تآمین است و محافظین تصدی ملی از این نهاد نگهداری

تآمین امنیت اداره زون پایتخت

ژوئن 8th, 2021|

اداره زون پایتخت یک نهاد ملی به شمار میروند، که درکشور پروژه های مهم ملی را بازسازی می نمایند. مسؤلیت امنیت اداره زون پایتخت را محافظین تصدی ملی محافظت عامه برعهده دارند وامنیت شان به

امنیت مطمین پارک شهر

ژوئن 8th, 2021|

امنیت پارک شهر در کابل مصؤن می باشند ومردم ما درفضای امن لحظات خویش را سپری می کنند. مسولیت تآمین امنیت پارک شهر را محافظین تصدی ملی محافظت عامه برعهده دارند.

تآمین امنیت بند پاشدان

ژوئن 8th, 2021|

بند اب پاشدان یکی از پروژه های مهم و زیربنایی درولایت هرات به شمار میرود، که کارساخت وساز این بند به سرعت جریان دارد. امنیت این بند تآمین است. محافظین محافطت عامه ازجریان کار ساخت

تآمین امنیت حوزه نفتی دریایی امو

ژوئن 8th, 2021|

ذخایر و چاه های حوزه نفتی دریای امو در ولایت سرپل تآمین امنیت است. محافظین محافظت عامه در ساحه با اسلحه ومهمات مجهز بوده و با مرال قوی از حوزه نفتی دریای امو تامین امنیت

تامین امنیت شرکت مخابراتی افغان بیسیم

ژوئن 1st, 2021|

افغان بیسیم در کشور یکی از مؤثرترین شرکت های مخابراتی به شمار می رود، که دفتر مرکزی این شرکت در کابل توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه تآمین امنیت می شود. محافظین تصدی ملی محافظت

تآمین امنیت ادارات ملی وخصوصی

ژوئن 1st, 2021|

درکنار نهادهای ملی امنیت یک تعداد موسیسات، دفاتر وادارات خصوصی درمرکز و ولایات توسط محافظین تصدی ملی محافظت عامه تآمین می شود. محافظین تصدی ملی محافظت عامه به گونه مسلکی اموزش دیده وبه گونه مطمین

Load More Posts