تدارکات

تدارکات2020-12-23T09:52:35+00:00

اعلان داطلبی

سپتامبر 22nd, 2022|

{ 60 قلم ادویه جات و ملزمه طبی مورد نیاز 13 پروژه ملی انکشافی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می

اعلان داوطلبی

سپتامبر 18th, 2022|

 { دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت جنراتور قطعات و جزو تامهای ریاست محافظت پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه بابت سال 1401 } ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام

اعلان داوطلبی

سپتامبر 18th, 2022|

{ 35 قلم عینیات قرطاسیوی برای 13 پروژه ملی و انکشافی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال 1401} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا

اعلان داوطلبی

سپتامبر 11th, 2022|

{ دو قلم عینیات محروقاتی چوب بلوط و ارچه مورد ضرورت 13 قطعه ریاست محافظت پروژه های دولتی محافظت عامه برای سال 1401 } ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط

اعلان داوطلبی

سپتامبر 11th, 2022|

{ 11 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت 13 قطعه ریاست محاظفت پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه سال مالی 1401 } ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می

اعلان داوطلبی

سپتامبر 11th, 2022|

{1 قلم گاز مایع محروقاتی اشپزخانه و تسخین بخاری مورد ضرورت 13 قطعه ریاست محافظت پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه بابت سال 1401} ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد

امنیت شرکت افغان بیسیم در کابل تامین است!

سپتامبر 10th, 2022|

شرکت افغان بیسیم یکی از شرکت های مهم مخابراتی در کشور به حساب می رود، که خدمات مخابراتی را به مشتریان خود در سراسر کشور ارائه می کند. امنیت این نهاد توسط محافظین مسلکی تصدی

محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه از امنیت غضنفر بانک محافظت می کنند!

سپتامبر 10th, 2022|

محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه امنیت غضنفر بانک را در کنار تعداد بانک های دیگر نیز تامین می نماید. آنها اطمینان می دهند که، تحت هر نوع شرایط از تمام تکتیک

Load More Posts