{ 14 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.}

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 14 قلم عینیات مفروشاتی مورد ضرورت قرار گاه تصدی ملی محافظت عامه بابت سال مالی 1401.که دارای شماره داوطلبی NPPF/1401/NCB 13 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات تصدی ملی محافظت عامه  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز دو شنبه  تاریخ 05/10/1401 واقع تپه نادر خان، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، آمریت تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 36,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز دو شنبه تاریخ 05/10/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.