{7 قلم وسایل کمپیوتری و رنگباب 13 پروژه انکشافی مربوط ریاست پروژه ها دولتی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401}

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 7 قلم وسایل کمپیوتری و رنگباب 13 پروژه انکشافی مربوط ریاست پروژه ها دولتی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 که دارای شماره داوطلبی NPPF/1401/NCB 11 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات تصدی ملی محافظت عامه  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه  تاریخ 29/09/1401 واقع تپه نادر خان، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، آمریت تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 76,500 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه تاریخ 29/09/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.