بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 35 قلم عینیات قرطاسیوی برای 13 پروژه  ملی و انکشافی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1401 را به مبلغ {1,044,550.50} یک ملیون و چهل و چهار هزار و پنجصد و پنجاه اعشاریه پنجاه افغانی به شرکت محترم خدمات لوژستیکی ایمرلد روبی دارنده جواز شماره (80805) که آدرس آن ارزان قیمت بلاک 12 ناحیه 12, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.