یونفورم جدید محافظین تصدی ملی محافظت عامه که از سوی مقام محترم وزارت امور داخله انتخاب شده بود، از طرف معاون عملیاتی محترم مولوی عنایت الله «رشید»، رئیس دفتر مقام محترم مولوی محمدخان “گربز” و تعدادی دیگر از منسوبین طی یک مراسم ویژه به محافظین قوماندانی قطعه محافظتی قرارگاه رسماً توزیع گردید. در این مراسم محترم عنایت الله «رشید» معاون عملیاتی این تصدی در خصوص حفاظت و اهمیت لباس نظامی تازه انتخاب شده صحبت نموده، ابراز خرسندی کردند افزود: سلسله توزیع این لباس منتخب شده توسط مقامات در سراسر کشور برای محافظین مسلکی و آموزش دیده قطعات و مفرزه های مربوط تصدی ملی محافظت عامه که از سرمایه های ملی، سکتور خصوصی و پروژه های انکشافی بین المللی محافظت می کنند آغاز خواهد شد.