{ 35 قلم عینیات قرطاسیوی برای 13 پروژه ملی و انکشافی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال 1401}

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 35 قلم عینیات قرطاسیوی برای 13 پروژه ملی و انکشافی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه برای سال 1401 که دارای شماره داوطلبی NPPF/1401/NCB5 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات تصدی ملی محافظت عامه  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز دو شنبه  تاریخ 18/7/1401 واقع تپه نادر خان، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، آمریت تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 25,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز دو شنبه 18/7/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.