{ دو قلم عینیات محروقاتی چوب بلوط و ارچه مورد ضرورت 13 قطعه ریاست محافظت پروژه های دولتی محافظت عامه برای سال 1401 }

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دو قلم عینیات محروقاتی چوب بلوط و ارچه مورد ضرورت 13 قطعه ریاست محافظت پروژه های دولتی محافظت عامه برای سال 1401 که دارای شماره داوطلبی NPPF/1401/NCB3 بوده اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از امریت تهیه و تدارکات تصدی ملی محافظت عامه بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهار شنبه تاریخ 13/7/1401 واقع تپه نادر خان، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، آمریت تهیه و تدارکات ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود و تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 215,000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز چهار شنبه 13/7/1401 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تهیه و تدارکات، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه دایر میگردد.