شرکت افغان بیسیم یکی از شرکت های مهم مخابراتی در کشور به حساب می رود، که خدمات مخابراتی را به مشتریان خود در سراسر کشور ارائه می کند. امنیت این نهاد توسط محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه تامین شده است.آنها اطمینان می دهند که در هرنوع شرایط از سرمایه گذاری های بخش خصوصی دفاع نموده و امنیت آنها را تامین خواهند کرد.