محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه امنیت غضنفر بانک را در کنار تعداد بانک های دیگر نیز تامین می نماید. آنها اطمینان می دهند که، تحت هر نوع شرایط از تمام تکتیک های مسلکی برای تامین امنیت این بانک استفاده خواهند کرد. اداره تصدی ملی محافظت عامه، که مسئولیت قانونی دربخش امنیتی دارد، از نهادهای ملی، سرمایه گذاری های خصوصی و پروژه های انکشافی بین المللی در کشور به گونه مطمین تامین امنیت می کنند.