این محافظین بعد از فراگیری آموزش های عقيدتی و مسلکی و به گونه نظری و عملی، طی یک محفل باشکوه در حضورداشت معاون عملیاتی ریاست سکتور خصوصی تصدی ملی محافظت عامه محترم خلیل الرحمن “ناصري” و قوماندان مرکز تعلیمی و تربیوی تصدی ملی محافظت عامه محترم قاری سیف الرحمن “منصور”، سند فراغت شان را به دست آوردند. در این محفل محترم خلیل الرحمن “ناصري” معاون عملیاتی ریاست سکتور خصوصی به نمایندگی از رهبری این تصدی صحبت نموده و در خطاب به محافظین گفت: ( شما کسانی هستید که ادارات که نظام امارت اسلامی افغانستان را تعریف میکنند، تأمین امینت می نماید؛ شما محافظ شرکت های مخابراتی این کشور هستید و کسان که در این کشور سرمایه دارند و از آن استفاده مشروع می نمایند و به تأمین منافع اقتصادی این کشور و اولاد این کشور زحمت به خرچ می دهند، شما محافظین آن سکتور هستید ) وی افزود که دارائی ملی ملکیت مشروع مردم افغانستان است و لازم است که هر جوان این کشور از آن به قیمت جان پاسباني کند. محفل با استدعا خیر و فلاح و صلح پایدار در کشور و با تفویض تصدیق نامه به فارغان این دور به پایان رسید.