این قرارداد امنیتی که به اساس آن، محافظین مسلکی و آموزش دیده تصدی ملی محافظت عامه، امنیت مرکز و نمایندگی های میوند بانک را تامین کنند، در همین حال، قرارداد امنیتی میان محترم محمد زبیر «شیرزاد» امر قرارداد های امنیتی تصدی ملی محافظت عامه و محترم احمد منیر «نوید» سرپرست رئیس میوند بانک به امضا رسید.
در جریان امضای این قرارداد امنیتی سرپرست رئیس میوند بانک ابراز خوشی نموده افزود، که ما به ارائه خدمات بانکی به شهروندان خود در پرتو امنیت قانونی و قابل اعتماد ادامه خواهیم داد.