سمینار ۱۰ روزه ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان ملکی به ابتکار امریت منابع بشری تصدی ملی محافظت عامه و به هدایت مقام محترم در تالار این تصدی برگزار گردید. یکی از ترینر این سمینار آقای عبدالله “بریالی” گفت: جلوگیری از تاخیر و موانع در امور اداری، ارتقای مهارت ها و ظرفیت های مسلکی کارمندان بلند ترین هدف ماست که امریت منابع بشری به تلاش های خود در این راستا ادامه خواهد داد.