په هلمند کې د کجکي بند په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی ، چې امنیت یې د عامه ساتنې ملي تصدۍ مسلکی امنیتي ساتونکو ټینګ کړی دی
په هیواد کې د دغه مهم بند د امنیت ساتنې چارو مسوولیت د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکو پر غاړه دی.