قرارداد امنیتی تصدی ملی محافظت عامه و بانک اسلامی افغانستان، میان محترم محمد زبیر “شیرزاد”، امر قرارداد های تصدی ملی محافظت عامه و محترم جاوید احمد “ظاهري”، معاون اجرائیوی بانک اسلامی افغانستان به امضا رسید، که بر اساس آن تصدی ملی محافظت عامه محافظین مسلکی و آموزش دیده را در مرکز و نمایندگی های ولایات بانک اسلامی افغانستان توظیف خواهد کرد.
قرار است، تصدی ملی محافظت عامه در آینده نزدیک مسئولیت تامین امنیت بانک های دیگر را نیز بر عهده بگیرند.