قرارداد امنیتی میان تصدی ملی محافظت عامه و شرکت پروسس میوه جات امید بهار امضا شد، بر اساس این قرارداد محافظین تصدی ملی محافظت عامه امنیت این شرکت را تامین خواهد کرد. این قرارداد میان محمد زبیر شیرزاد، امر قرارداد های تصدی ملی محافظت عامه و مصطفی “صادق”، رئیس شرکت امید بهار به امضا رسید.
قرار است که در آینده مسؤلیت امنیت سایر شرکت ها و سرمایه گذاران سکتور خصوصی نیز برعهده محافظین تصدی ملی محافظت عامه سپرده شود.