جلسه میان تصدی ملی محافظت عامه و غضنفر بانک برای امضای قرارداد امنیتی برگزارشد، در این دیدار دوجانبه درباره مزایا و امنیت مسلکی، سیستم بانکی کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت، که به نمایندگی از تصدی ملی محافظت عامه محترم محمد زبیر “شیرزاد” امر قرارداد های امنیتی و به نمایندگی بانک محترم خسرو “فضلي” رئیس هیئت عامل غضنفر بانک برگزار شده بود، که در نتیجه قرارداد امنیتی بین دو طرف امضاء شد.
بر اساس این قرارداد امنیتی، مرکز و نمایندگی های ولایات غضنفر بانک تحت پوشش امنیتی مسلکی قرار خواهند گرفت.