د عامه ساتنې ملي تصدۍ مسلکي او روزل شوي ساتونکي په نظامي تجهیزاتو سمبال او په هیواد کې د پانګوالو د چوپړ له پاره چمتو دي