د عامه ساتنې ملي تصدۍ ښوونیز او روزنیز مرکز چې د مسلکي ساتونکو د ښوونې او روزنې مسوولیت پر غاړه لري په خپلو فعالیتونو پیل کړی تر څو د هیواد په کچه د ملي سترو پروژو، خصوصي سکټور ، دولتی ادارو او نړیوالو موسیسو او اورګانونو د امنیت ټینګښت په موخه مسلکي ساتونکي وروزي .