افغان بیسیم یکی از مشهورترین شرکت های مخابراتی در کشــور به حسـاب می رود، که امنیت دفتر مرکزی آن را در کابل محافظــین محافظــت عامــه تأمین نموده است، مسؤلین شرکت از برخورد مسلکی محافظین اظهار خوشی نموده و افزود محافظین تصدی ملی محافظت عامه در بخش امنیتی مسلکی هستند و ما از برخورد نیک آنها با مشتریان رضایت کامل داریم.