۱۴۰۱/۱/۳۱
جلسه با نمایندگان ادارات دولتی در تالار مقام به ریاست رئیس پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه مولوی حمیدالله «حمزه» برگزار شد، در این جلسه رئیس پروژه های دولتی تصدی ملی محافظت عامه، نگرانی ها و پیشنهادات نمایندگان را شنیده افزود، نهاد های مقروض از تصدی حساب های مالی خود را تصفیه نماید.
در این نشست محمد زبیر “شیرزاد” امر قراردادهای امنیتی تصدی ملی محافظت عامه، ضمن اطمینان خاطر به نمایندگان نهادهای ملی افزود، که تصدی ملی محافظت عامه خانه مشترک همه نهادهای ملی در امور امنیتی است و ما تعهد می دهیم که با روحیه ملی و مورال عالی امنیت نهاد های ملی را تأمین کنیم.