در سلسله تأمین امنیت نهاد های بین المللی، مسئولیت تأمین امنیت نشنل بانک پاکستان را نیز محافظین تصدی ملی محافظت عامه بر عهده دارند.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه مسئولیت تأمین امنیت بانک های دیگر را بر عهده دارند و به گونه مطمین امنیت این بانک ها را تأمین می نماید.