د نړیوالو بنسټونو د امنیت ساتلو په لړ کې د پاکستان نشنل بانک د امنیت ټینګښت مسؤلیت د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکي پر غاړه لري.
د عامه ساتنې ملی تصدۍ ساتونکي د یو شمېر نورو بانکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت هم پر غاړه لري، چې په ډاډمنه توګه امنیت یې خوندي کړی دی.