دعامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکي په لوړ مسلکي او ایماني مورال په هېواد کی له ملي بنسټونو او ټولګټو پروژو په کلکه او مسلکي توګه ساتنه کوي.