۱۵/حمل/۱۴۰۱
سمینار ارتقاء ظرفیت از طرف مدیریت عمومی پیژند تصدی ملی محافظت عامه امروز در تالار جلسات این ریاست برای منسوبین برگزار گردید. در این سمینار پوهنیار احمد امین “متونوال” مدیر عمومی پیژند، بر اهمیت سمینار برای اشتراک کننده گان تاکید کرد افزود، ظرفیت سازی حرفه ای را با تعهد کامل ادامه خواهد داد، در حال که الحاج ننگیالی ”غرنی”، سرپرست ریاست دفتر تصدی در مراسم افتتاحیه این سمینار علمی و مسلکی، راه اندازی چنین برنامه های آموزشی را در جهت بهبود امور کاری مهم و ارزنده عنوان نمود و از اشتراک کننده‌گان خواست تا از آموخته های شان در پیشبرد امورات اداری بهتر استفاده نمایند.