این شرکت در ساحه فاضل بیک کابل موقعیت دارد که محصولات لبنیات را جمع آوری، پروسس و دوباره به بازار عرضه می کند، که امنیت آن از طرف محافظین مسلکی تصدی ملی محافظت عامه تامین میشود.
محافظین تصدی ملی محافظت عامه نیز امنیت تعدادی از ادارات و تأسیسات دولتی، بین المللی و سکتور خصوصی را تأمین می کنند.