یاد شرکت چې د کابل په فاضل بیک سیمه کې موقعیت لري د لبنیاتو د راټولولو، پروسس او په نوی بڼه یې بازار ته وړاندې کوي، چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ مسلکی ساتونکي يې د امنیت ساتنه کوی.
د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکي د یو شمېر دولتی ادارو او تاسیساتو، نړیوالو بنسټونو او خصوصي سکټور برخو امنیت هم ټينګ کړی دی.