ام ټی ان د هېواد مشهور مخابراتي شرکت دی، چې په کابل کې یې د مرکزي دفتر امنیت د عامه ساتنې ساتونکو خوندي کړی دی، د یاد شرکت مسؤلین له مراجعینو سره د ساتونکو له مسلکي چلند خوښي ښکاره کوي.
د ام ټی ان مخابراتي شرکت امنیت ټینګښت تر څنګ د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکي د یو شمېر نورو مخابراتي شرکتونو د امنیت ساتلو مسؤلیت هم پر غاړه لري.