ریاست تصدی ملی محافظت عامه، یک نهاد انتفاعی بوده که مسئولیت تامین امنیت پروژه ها ، تاسیسات عام المنفعه و انکشافی، دفاتر، کمپنی ها، بانک ها و سایر نهاد های دولتی، خصوصی و بین المللی را در سطح کشور به عهده دارد.
بر اساس هدایت مقام عالی ریاست الوزرأ امارت اسلامی افغانستان این اداره رسماً دوباره به فعالیت آغاز نموده و همواره متعهد به اجرای خدمات محافظتی برای مشتریان خویش میباشند.
بناً به اطلاع عموم دفاتر، پروژه ها، کمپنی ها، بانک ها و سایر نهاد های دولتی ، خصوصی و بین المللی رسانیده میشود که در صورت ضرورت به اخذ خدمات محافظتی به تصدی ملی محافظت عامه واقع تپه نادر خان شهر کابل مراجعه نموده و برای معلومات بیشتر به سایت انترنتی مراجعه و یا به شماره ذیل به تماس شوید.