نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نماینده گی از ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه
تمویل کننده دولت افغانستان ( عواید تصدی ملی محافظت عامه)
نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی مورد ضرورت قطعات و جزوتام های تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400
نمبر تشخیصیه:  NPA/NPPF/1400/G-3340/NCB
ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها مؤرخ  1400/05/31ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر مقدار تضمین آفر برای هر لات قرار ذیل می باشد.

شماره لات اسم لات مربوط به پروژه مقدار مبلغ واحد پولی
1 ریاست پروژه های دولتی 7,000,000 افغانی
2 ریاست قطار ها، مرکز تربیوی و قرارگاه مرکزی 2,400,000 افغانی

 

 

 

آدرس برای تسلیمی  آفر آدرس: ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی، پشتونستان وات، کابل – افغانستان

شخص ارتباطی: آمریت سکرتریت آفرگشائی

آدرس الکترونیکی:    Bfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر  داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از ویب سایت  www.npa.gov.af, https://ageops.net/ , https://tenders.ageops.net/   بدست آورند.

جهت دریافت توضیح به معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد.

شماره تماس: 020 292 6224

ایمیل ادرس:    mohammad.hamid@npa.gov.af

کاپی به:  sulaiman.shah@npa.gov.af& fardin.pardis@npa.gov.af