نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی از ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه
تمویل کننده دولت افغانستان ( عواید تصدی ملی محافظت عامه)
نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع مورد ضرورت قطعات و جزو تام های ریاست عمومی تصدی محافظت عامه
نمبر تشخیصیه:  NPA/NPPF/1400/G-3341/NCB
ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها مؤرخ  1400/06/01ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

مبلغ تضمین آفر مقدار تضمین:

·          برای، لات اول، (پروژه های دولتی) مقدار تضمین آفر 350,000 سه صدو پنجاه هزار افغانی می باشد.

·         برای، لات دوم، )ریاست قطار ها، دفتر مرکزی، مرکز تربیوی)،  مقدار تضمین می باشد. آفر 150,000 یک صدو پنجاه هزار افغانی

 

آدرس برای تسلیمی  آفر آدرس: ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، اداره تدارکات ملی، معاونیت عملیاتی و منابع، ریاست عملیاتی، سکرتریت آفرگشائی، پشتونستان وات، کابل – افغانستان

شخص ارتباطی: آمریت سکرتریت آفرگشائی

آدرس الکترونیکی:    Bfs-npa@npa.gov.af

شماره تماس: 020 292 6290

نوت: درصورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهد شد.

ویب سایت جهت دریافت آفر  داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی پروژه مذکور را از ویب سایت  www.npa.gov.af, https://ageops.net/ , https://tenders.ageops.net/   بدست آورند.

جهت دریافت توضیح به معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد.

شماره تماس: 020 292 6295

ایمیل ادرس: ellaha.mufleh@npa.gov.af و

کاپی: sulaiman.shah@npa.gov.af

, fardin.pardis@npa.gov.af