بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه یک قلم گاز مایع محروقاتی آشپزخانه و نانوایی قوماندانی مرکز تربیوی تصدی ملی محافظت عامه را به مبلغ حد اقل {2,180,339.28} دو میلیون یک صد و هشتاد هزار و سه صد و سی و نه اعشاریه بیست هشت افغانی و برای حد اکثر آن {2,725,424.10} دو میلیون و هفت صد و بیست و پنج هزار و چهار صد و بیست و چهار اعشاریه ده افغانی به شرکت محترم ساختمانی ولوژستیکی تمیم عبدالله انصار دارنده جواز شماره (62417) که آدرس آن تهیه مسکن نود فامیلی ناحیه 17, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.