بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 4 قلم عینیات البسوی مورد ضرورت تصدی ملی محافظت عامه را به مبلغ 9,400,000 نه میلیون و چهار صد هزار افغانی به شرکت تجارتی و لوژستیکی خورشید شجاع لمیتد و شرکت خدمات لوژستیکی ناصر اسحق سبحانی گروپ(JV) که شماره جواز شرکت خدمات لوژستیکی ناصر اسحق سبحانی گروپ(D-40104) بوده و آدرس آن جاده میوند مارکیت المپیا ناحیه 1؛ مرکز کابل؛ کابل میباشد و شماره جواز شرکت تجارتی و لوژستیکی خورشید شجاع (010120814) بوده که آدرس آن تهیه کارته نو؛مرکز کابل؛ کابل بوده اعطا نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.