بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه (اعمار ورکشاپ ترمیم وسایط ) را به مبلغ {4,434,890.20} چهار میلیون و چهار صد و سی و چهار هزار و هشت صد و نود اعشاریه بیست افغانی به شرکت محترم ساختمانی گوگل ایرت دارنده جواز شماره (D-80729) که آدرس آن چهار راهی عبدالحق مارکیت قصر دنیا منزل تهکو, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد