بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 50 قلم اجناس رنگمالي و گلکاری مورد نیاز تصدی ملی محافظت عامه برای سال مالی 1400 را به مبلغ {1,779,214,30} یک میلیون هفت صد و هفتاد و نه هزار و دو صد و چهارده اعشاریه سی افغانی را به شرکت محترم خدمات لوزستیکی کرزر دارنده جواز شماره (D 44590) که آدرس آن تایمنی, مرکز کابل , کابل بوده اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد

منعقد نخواهد شد.

خبرتیا

داړتیا پر بنسټ د عامه ساتنې ملي تصدي په پام کې لري, چې دتدارکاتو قانون د درې څلوېښتمې مادې او 1-2 فقری دحکم له مخې (50) قلمه دفلزکارۍ او نجارۍ توکي د کرزر د لوژسیتکي خدمتونو شرکت ته چې (D 44590) جوازلرونکی دی او په مرکز کابل تایمني کې موقعیت لري د (1400) مالي کال لپاره د (1,779,214,30) یو میلیون اوه لکه نهه اویا زره دوه سوه څوارلس اعشاریه دیرش افغانیو په قیمت ورکول کیږي.

هغه اشخاص چې په دې قرارداد نیوکه لري کولی شي, چې په حقیقي او حکمي بڼه خپل اعتراض لیکونه د اعلان د نشر له نیټې وروسته تر دوه اونیو پورې د عامه ساتنې ملي تصدۍ اړوند د تدارکاتو امریت ته وسپاري, ترڅو یاده اداره د تدارکاتوقانون د (50) مادې د حکم په اساس تصمیم ونیسي.

یادونه:

ترهغه چی ذکر شوي معیارونه او قانوني مرحلې نه وي ترسره شوې، د دغې اطلاعیې اعلان به له یاد شرکت سره دقرارداد د لاسلیک په معنا نه وي