ریاست محافظت پروژه های دولتی:

این ریاست مسوولیت محافظت از پروژه های دولتی و تأسیسات عام المنفعه دولتی را دارا بوده و با داشتن پرسونل مسلکی و آموزش دیده خویش توانسته است وظایف خود را به وجه احسن انجام دهد..