این ریاست تأمین امنیتِ آنعده از پروژه­ های بین المللی را به عهده دارد که با ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه عقد قرارداد امنیتی کرده­اند، ریاست محافظتِ پروژه­های بین المللی، افسران، ساتنمنان و محافظین را بعد از ثبت وراجستر و بایمتریک به پروژه­ های مورد نظر معرفی نموده و مطابق  به ­تشکیل و با در نظر داشت فورم احتیاجات در اکمال یونیفورم و تجهیز شان اقدام می­نماید.

  این ریاست نیز توانسته است مسئوولیت تأمین امنیتِ ده­ ها پروژه بین المللی را به عهده بگیرد که درگذشته­ ها توسط کمپنی­ های خصوصی ­امنیتی تأمین امنیت  می گردید.