ریاست محافظت پروژه های بین المللی:

این ریاست نیز توانسته است مسوولیت تأمین امنیت ده ها پروژه بین المللی را به عهده بگیرد که در گذشته ها توسط کمپنی های خصوصی امنیتی تأمین امنیت می گردید.