معاونیت مالی و تجارتی به منظور انسجام و تسریع بهتر امورات مالی و اداری تصدی ملی محافظت عامه تحت اثر مستقیم رئیس هیئت عامل تصدی طی حکم شماره 213 مورخ 19/1/1398 هجری خورشیدی مقام عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردید، این معاونیت در تشکیل خود دارای سه ریاست مالی و اداری – منابع بشری و پلان پالیسی می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود.