معاونیت عملیاتی

معاونیت عملیاتی:

این معاونیت طی حکم نمبر 738 مورخ 20 /3 /1398 هجری- خورشیدی از ریاست عمومی عملیاتی در چوکات تصدی ملی محافظت عامه به معاونیت عملیاتی تغییر نام کرد، که در پنج استقامت کاری که عبارت اند از:

محافظت پروژه های دولتی- محافظت از پروژه های غیردولتی- محافظت از پروژه های بین المللی- محافظت و امنیت قطار های اکمالاتی و لوژسیتکی نیرو های بین المللی و بخش آموزش افسران، سربازان و ساتنمنان در مرکز تربیوی فعالیت می نماید؛ معاونیت عملیاتی فعالیت های خویش را در چوکات ریاست های جداگانه تنظیم نموده و در راستای خدمتگذاری به مردم شب و روز از هیچ گونه مساعی دریغ نه خواهد ورزید که مختصراً به معرفی ریاست های مربوطه آن اشاره می گردد.

2019-11-06T09:00:43+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست عمومی عملیاتی|