د عامه ساتنې ساتونکو لسګونه ناقانونه محمولې درولي دي.
د عامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکو هغه سلګونه محمولې او اکمالاتي موټر درولي، چې بې له سکورټ يا بدرګې يې سفر کولو او د خپل امنيت لپاره يې مخالفينو ته کمه اندازه پيسې د باج په توګه ورکولې.
د جمهوري رياست عالي مقام د 62مه ګڼه فرمان او د وزيرانو شورا د مصوبې پر اساس د عامه ساتنې ملي تصدي مکلفيت لري، هغه کتارونه چې بهرنيانو او يا هم افغان ځواکونو ته اجناس او اموال انتقالوي بايد سکورټ يا بدرګه شي.
1- مخالفين پرې بريد ونکړي.
2- ځينې شرکتونه مخالفينو ته پيسې ورکوي، چې د دې مخنيوى وشي.
3- او دريم دا چې د افغانستان حکومت عوايد لوړ شي.
مسٶلين وايي، شرکتونه د اکمالاتو د سکورټ په نوم پيسې لري، خو ځينې شرکتونه مخالفينو ته د پيسو په ورکولو سره حاضر نه دي، چې سکورټ شي.
عامه ساتنې ملي تصدي اوس د دې لپاره يو ځانګړى طرزالعمل جوړ کړى دى او په دې برخه کې
د جمهور رئيس حکم تطبيقوي.