ریاست محافظت و امنیت قطار ها:

این ریاست مسوولیت انتقال محموله ها را در مطابقت به طرزالعمل اکمالاتی نیرو های حمایت قاطع در سراسر کشور به عهده داشته و مکلف است تا از انتقال قطار ها توسط افراد و کمپنی های خصوصی غیر مسوول جلوگیری نموده و با هماهنگی مدیریت های محافظت عامه زون ها اموال و محموله ها را به صورت صحیح و سالم به هدف مقصد برساند.