این ریاست قراردادهای­ امنیتی با متقاضیان را از طریق شعباتِ قراردادها (پروتوکل­ ها) و خدماتِ مشتریان انجام می ­دهد. مذاکرات ابتدایی با مشتریان و ارایه­ ی معلومات­ِ لازم و کافی به ­مشتریان درباره ­ی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه و در زمینه­ ی انعقادِ قراردادهای امنیتی توسط این ریاست صورت می­ گیرد. همچنین این ریاست تأمین­ و تنظیم­ کننده­ ی­ عوایدِ تصدی­ امنیتی می­ باشد. ارسالِ صورت­ِ حساب (انوایس) به مشتریان ، نظارت از عواید و جمع ­آوری آن، اجرای مصارفِ مختلف مربوط به تصدی؛ عمده ­ترین کارهای این ریاست را تشکیل می ­دهد.