اعلان داوطلبی

اعلان دعوت برای داوطلبی

2021-07-29T08:53:27+00:00جولای 29th, 2021|اعلان داوطلبی|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک

اعلان دعوت برای داوطلبی

2021-05-26T07:07:39+00:00می 26th, 2021|اعلان داوطلبی|

    نهاد تدارکاتی اداره تدارکات ملی به نمایندگی تصدی ملی محافظت عامه تمویل کننده دولت افغانستان نام پروژه و نمبر تشخیصیه نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی

اطلاعیه

2021-05-08T07:22:07+00:00می 8th, 2021|اعلان داوطلبی|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه یک

اطلاعیه

2021-05-08T07:20:37+00:00می 8th, 2021|اعلان داوطلبی|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 4

اطلاعیه

2021-04-29T10:06:23+00:00آوریل 29th, 2021|اعلان داوطلبی|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه (اعمار

اعلان داوطلبی

2021-04-29T07:38:30+00:00آوریل 29th, 2021|اعلان داوطلبی|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه (اعمار

اطلاعیه

2021-04-24T07:17:12+00:00آوریل 24th, 2021|اعلان داوطلبی|

بدینوسیله به تأسی از فقره (1 و 2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، پروژه 19