د نړیوالو پروژو د ساتنې ریاست

د نړیوالو پروژو د ساتنې ریاست, ریاستونه|

دغه ریاست د هیواد په کچه د هغو نړیوالو پروژو د ساتنې دنده لري، کوم چې د عامه‌ساتنې ملي تصدي له عامه ساتني سره تړون (قرارداد) ولري. د نړوالو پروژو