د قطارونو د ساتنې او امنیت ریاست

د قطارونو د ساتنې او امنیت ریاست, ریاستونه|

د قطارونو د ساتنې او امنیت ریاست د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینیت یو له مهمو ریاستونو څخه شمیرل کیږي، چې خپلې چارې د عملیاتي لوی‌ریاست په چوکاټ کې ترسره کوي.