مرکې

په ختیځ‌زون کې د نوي‌کابل‌بانک له عمومي‌مدیر معروف افغان سره مرکه

مرکې|

حبیب: که په پیل کې د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینیت د امنیتي چوپړتیاوو په اړه خپل‌اند له درنو لوستونکو سره شریک کړئ؟ افغان: کلونه کیږي چې په نوي‌کابل‌بانک کې