خبرونه

خبرونه|

افغان بېسیم د هېواد مشهور مخابراتي شرکت دی، چې په کابل کې یې د مرکزي دفتر امنیت د عامــه ساتنــې ملي تصــدۍ ساتونکو خوندي کړی دی، د یاد شرکت مسؤلین

خبرونه|

دعامه ساتنې ملي تصدۍ ساتونکي په لوړ مسلکي او ایماني مورال په هېواد کی له ملي بنسټونو او ټولګټو پروژو په کلکه او مسلکي توګه ساتنه کوي.