ریاست عمومی عملیاتی

معاونیت عملیاتی

2019-11-06T09:00:43+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست عمومی عملیاتی|

معاونیت عملیاتی: این معاونیت طی حکم نمبر 738 مورخ 20 /3 /1398 هجری- خورشیدی از ریاست عمومی عملیاتی در چوکات تصدی ملی محافظت عامه به معاونیت عملیاتی تغییر نام