ریاست عمومی عملیاتی

معاونیت عملیاتی

2019-11-24T06:03:19+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست عمومی عملیاتی|

معاونیت عملیاتی: معاونیت عملیاتی که در پنج استقامت کاری که عبارت اند از: محافظت پروژه های دولتی- محافظت از پروژه های غیردولتی- محافظت از پروژه های بین المللی- محافظت