معاونیت مالی و تجارتی

2019-11-06T09:07:47+00:00ژانویه 31st, 2018|ریاست دفتر|

معاونیت مالی و تجارتی به منظور انسجام و تسریع بهتر امورات مالی و اداری تصدی ملی محافظت عامه تحت اثر مستقیم رئیس هیئت عامل تصدی طی حکم شماره 213