تامین امنیت مراکز تذکره های الکترونیکی ازسوی محافظین تصدی ملی محافظت عامه

محافظین تصدی ملی محافظت‌عامه مسوولیت محافظتی و امنیتی سایت‌های تذکره های الکترونیکی درکابل را برعهده دارند.
مسوولین تذکره های الکترونیکی میگویند:نیروهای این تصدی در زمینه‌ی تامین امنیت این سایت ها مسوولانه تلاش می کنند و در قسمت نظم و دسپلین نیز کار های شان در خور ستایش است.
قرار است نیروهای تصدی ملی محافظت عامه امنیت سایت های تذکره های الکترونکی را در سراسر کشور تامین نمایند.