اعلان دوطلبی!

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه در نظر دارد، لات اول و لات دوم پروژه 68 قلم ادویه جات و ملزمات طبی مورد نیاز سال مالی 1399 را به مبلغ (1,687,725) یک میلون و شش صد و هشتاد و هفت هزار و هفت صد و بیست و پنج افغانی برای لات اول و به مبلغ (1,874,160) یک میلون و هشت صد و هفتاد و چهار هزار و یک صد و شصت افغانی برای لات دوم به شرکت دانیال تیک لمیتد دارنده جواز شماره (0101-19165) که آدرس آن حصه سوم خیرخانه هوتل پروان، مرکز کابل بوده اعطا نماید.اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تهیه و تدارکات، ریاست محترم تصدی ملی محافظت عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

یاداشت :این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.